بارگذاری مقالات چاپ شده شش ماهه دوم 99

اطلاعات کلی

81000021
بارگذاری مقالات چاپ شده شش ماهه دوم 99
بدینوسله به اطلاع می رساند که محققین دانشکده علوم پزشکی خوی مقالات چاپ شده خود را در شش ماهه دوم سال 1399 جهت پرداخت حق التالیف در سامانه پژوهان بارگذاری نمایند
1399/11/26

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید