با توجه به اهمیت استفاده از ایمیل آکادمیک در شان واعتبار محققین و رتبه دانشگاه مقرر گردید از تاریخ اول آبان 1399 کلیه امتیازات متعلق به مقاله شامل کمک هزینه چاپ ، ارتقا افقی، ارتقا عمودی منوط به استفاده عضو هیات علمی از ایمیل آکادمیک می باشد.

اطلاعات کلی

81000020
با توجه به اهمیت استفاده از ایمیل آکادمیک در شان واعتبار محققین و رتبه دانشگاه مقرر گردید از تاریخ اول آبان 1399 کلیه امتیازات متعلق به مقاله شامل کمک هزینه چاپ ، ارتقا افقی، ارتقا عمودی منوط به استفاده عضو هیات علمی از ایمیل آکادمیک می باشد.

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودپیوستعنوان پیوست---دانلود
email-logo-png.png42K1399/10/29   12:57:012---دانلود

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید